ರೆ|. ಫಾ|. ಜೆರೆಮ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾ

(ಅನುದಾನಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು