ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೆ.

(ಅನುದಾನಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು 9483904016