ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಎಂ. ಕರ್ಕೇರ

(ಅನುದಾನಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು 9901431492