ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎ.

(ಅನುದಾನ ರಹಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು