ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ

(ಅನುದಾನ ರಹಿತ)

ರೋಟರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಲಟ್ಟಿ, ಮಿತ್ತಡ್ಕ, ಸುಳ್ಯತಾಲೂಕು 9480265751