ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಎಸ್.

(ಅನುದಾನ ರಹಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಿಶಾರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹರೇಕಳ 9964214671