ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ

(ಸರಕಾರಿ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಂಬೆಟ್ಟು 9449913906