ಶ್ರೀ ಯು. ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ

(ಸರಕಾರಿ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9481964252