ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ- ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಯಾನುಸರ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ