ದಿನಾಂಕ:24/11/2018 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 10:00ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪರಿಸ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ,ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖುದ್ದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ hrms ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಕೃತ ವೇತನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಡೆದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಾನುಸರ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಹಿ/

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು