ಶ್ರೀ ಡಿ. ಶೀನ

(ಅನುದಾನಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಜನತಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅಡ್ಯನಡ್ಕ, 9480145739