ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಕುಮಾರ್

(ಅನುದಾನಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಿ. ಇ. ಎಂ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು 9480146807