ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ