ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ

ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರೋಟರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದಿರೆ 9448026908

ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ರೈ ಕೆ.

ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪೆರ್ನೆ 9448601124

ಶ್ರೀ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುರ್ನಾಡು ಮುಡಿಪು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 9663087202