ಡಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲತಾ ರಾಜಾರಾಮ್

(ಅನುದಾನ ರಹಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಿ. ಜಿ. ಎಸ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು